Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Hali Sortowni przed montażem linii do segregacji odpadów

Tylmanowa, dnia 11 czerwca 2024 r.

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Hali Sortowni przed montażem linii do segregacji odpadów.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dla zadania „Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Hali Sortowni przed montażem linii do segregacji odpadów”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z dostosowaniem Hali Sortowni przed montażem linii do segregacji odpadów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) roboty konstrukcyjno-budowlane: wykonanie ścian żelbetowych, kanału technologicznego, fundamentów pod urządzenia technologiczne,

2) modernizację dachu: wykonanie docieplenia dachu, montaż świetlików i klap dymowych, 

3) wykonanie instalacji elektrycznych: zasilającej, oświetleniowej, oświetlenia awaryjnego oraz instalacji odgromowej,

4) wykonanie stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Miejsce realizacji robót: Zakład Zagospodarowania Odpadów PUK EMPOL w Młynach, gmina Radymno.

Planowany termin realizacji zadania: 31.12.2024 r.

Procedura udzielenia zamówienia prowadzona jest w drodze postępowania przetargowego na podstawie art. 701 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 12:00.

Więcej informacji o przedmiocie zamówienia, procedurze oraz instrukcje dla potencjalnych Oferentów zainteresowanych udziałem w postępowaniu zamieszczono w Zaproszeniu do złożenia oferty z załącznikami, które publikujemy wraz z niniejszym ogłoszeniem.

 .

 

Załączniki