NFOŚiGW

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.  uzyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach programu priorytetowego: „Racjonalna gospodarka odpadami, Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”.

Tytuł projektu: Budowa instalacji energetycznego wykorzystania frakcji palnych uzyskiwanych z przetwarzania odpadów w Gorlicach.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie termicznego przekształcania odpadów „palnych” powstających w wyniku procesów mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Realizacja projektu pozwoli również na efektywne wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów – produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Odpady typu RDF/pre-RDF są odpadami nie nadającymi się do recyklingu, tak więc zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami należy dążyć do ich odzysku. Obecnie Spółka przy zbycie odpadów „palnych” uzależniona jest od odbiorców zewnętrznych i rynku podlegającego częstym wahaniom popytu. Wobec powyższego realizowany projekt w sposób znaczący wpłynie na usprawnienie i ustabilizowanie działalności Spółki, stanowiąc jednocześnie domknięcie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Projekt przyczyni się również do zmodernizowania infrastruktury wytwarzania energii na terenie Miasta Gorlice.

Inwestycja obejmuje: adaptację terenu do nowych potrzeb, wybudowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów zawierającej jedną linię technologiczną o wydajności 100 000 ton/rok oraz zakup i montaż dwóch kotłów olejowych (rezerwowo-szczytowych).

Szacowany koszt realizacji inwestycji: 504 140 279,00 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: 200 000 000,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 66 712 500,00 PLN