KOMPOSTOWNIA

Organiczny środek poprawiający właściwości gleby

EmpolKomp przeznaczony jest do poprawy właściwości chemicznych i fizycznych gleb. Zawarta w produkcie EmpolKomp materia organiczna zwiększa zdolności retencyjne gleby, podnosząc odporność roślin na suszę.
 
Skład:
zawartość azotu (N) całkowitego, co najmniej – 0,7 % (m/m),
zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej – 0,5 % (m/m),
zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, co najmniej – 0,4%  (m/m),
zawartość substancji organicznej, co najmniej – 25,0 (% s. m.),
postać – stała.
 

Zakres stosowania

Środek EmpolKomp może znaleźć zastosowanie pod uprawy polowe roślin rolniczych i energetycznych, roślin ozdobnych rabatowych, trawników i innych miejskich terenów zielonych a także w rekultywacji zdegradowanych gruntów rolnych, w tym do utrwalania skarp, nasypów przydrożnych.

W jednej tonie środek EmpolKomp zawiera co najmniej:
7 kg azotu (N),
5 kg fosforu w przeliczeniu na P2O5,
4 kg potasu w przeliczeniu na K2O,
133 kg substancji organicznej.

 

Dawki, sposoby aplikacji i terminy stosowania 

 Uprawy polowe:
,,EmpolKomp” należy stosować doglebowo wiosną bądź jesienią przed siewem. Produkt należy rozprowadzić równomiernie po powierzchni pola a następnie wymieszać z gleba przy pomocy narzędzi uprawnych.


Wielkość dawek środka w uprawach polowych roślin rolniczych
• Do 10t/ha świeżej masy w ciągu roku na glebach o średniej i wysokiej zawartości fosforu,
• Do 20t/ha świeżej masy w ciągu roku na glebach o niskiej zawartości fosforu.

 

Rośliny ozdobne rabatowe:
Stosować wczesną wiosną w ilości 3-4 l/m2. Rozprowadzić równomiernie na powierzchni,
wymieszać z glebą do głębokości 20 cm i wyrównać powierzchnię, a następnie sadzić rozsadę roślin rabatowych.

Trawniki:
Najlepiej stosować wiosną lub późnym latem. Na powierzchni rozprowadzić równomiernie dawkę 2-3 l/m2 i wymieszać z glebą.

 

Rekultywacja gleb:
,,EmpolKomp” należy stosować w ilości nie przekraczającej 20 t/ha świeżej masy rocznie do uzyskania średniej zawartości fosforu, a następnie jak w uprawach polowych.

 

Uwaga:
• zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem; Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia,
• nie przewiduje się stosowania środka w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia przez ludzi,
• nie przewiduje się stosowania na łąkach i pastwiskach, w uprawach roślin ogrodniczych
(warzywniczych i sadowniczych), w uprawach leśnych,
• nie przewiduje się stosowania produktu razem ze środkami ochrony roślin.

Zasady przechowywania 

EmpolKomp powinien być przechowywany luzem w pryzmach na szczelnym, utwardzonym i wyrównanym podłożu, w zacienionym, zadaszonym i zabezpieczonym przed odciekami miejscu, w bezpiecznej nie mniejszej niż 20 m odległości od studni, ujęć wody i linii brzegu wód powierzchniowych, z przykryciem materiałem wodoszczelnym zabezpieczającym przed
przemywaniem przez wody opadowe.

Środki ostrożności

Podczas pracy ze środkiem należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny. W razie kontaktu z uszkodzona tkanką ciała należy zastosować środki opatrunkowe, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza Podczasz pracy ze środkiem nie jeść, nie pić, i nie palić. W razie zabrudzenia oczu delikatnie przemyć czystą woda. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem.  

Wytworzony na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-1252/22.