Budowa instalacji energetycznego wykorzystania frakcji palnych uzyskiwanych z przetwarzania odpadów w Gorlicach​​

Tylmanowa, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Budowa instalacji energetycznego wykorzystania frakcji palnych uzyskiwanych z przetwarzania  odpadów w Gorlicach 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania  przetargowego na wyłonienie wykonawcy umowy EPC instalacji energetycznego wykorzystania frakcji  palnych uzyskiwanych z przetwarzania odpadów, w formule pod klucz za cenę ryczałtową lub umowy  na wykonanie części technologicznej tej instalacji za cenę ryczałtową w Gorlicach, Polska.

Na projekt składają się budynki, zbiorniki, wiaty, zadaszenia, estakady, drogi, chodniki, place oraz  instalacje technologiczne. Instalacja zawierać będzie jedną linię technologiczną o wydajności  100 000 Mg/rok. Instalacja obejmuje: jeden rusztowy kocioł parowy o nominalnej mocy cieplnej  ≈ 31 MWt, jedną turbinę parową upustowo-kondensacyjną, sprzężoną z generatorem o mocy  elektrycznej ≈ 10 MWe. Budowa planowana jest na terenie istniejącego zakładu Zamawiającego  w Gorlicach, woj. małopolskie.

Planowany harmonogram realizacji Projektu to 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Procedura udzielenia zamówienia na podstawie umowy EPC prowadzona jest w drodze postępowania  przetargowego na podstawie art. 70¹i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.  U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Więcej informacji o przedmiocie zamówienia, procedurze oraz instrukcje dla potencjalnych Oferentów zainteresowanych udziałem w postępowaniu zamieszczono w Zaproszeniu do wyrażenia  zainteresowania złożeniem oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu przystąpienia do postępowania każdy zainteresowany Oferent powinien złożyć Oświadczenie  o zainteresowaniu złożeniem oferty wraz z Oświadczeniem o osobie reprezentującej oraz podpisaną  Umową o poufności (zgodnie z załączonymi wzorami tych dokumentów) w terminie do dnia  18 maja 2023 r.

Załączniki:

1) Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty zawarcia umowy EPC instalacji  energetycznego wykorzystania frakcji palnych uzyskiwanych z przetwarzania odpadów, w formule  pod klucz za cenę ryczałtową lub umowy na wykonanie części technologicznej tej instalacji za cenę  ryczałtową w Gorlicach, Polska

2) Wzór oświadczenia składanego przez potencjalnych oferentów dotyczącego zainteresowania  złożeniem oferty

3) Wzór oświadczenia składanego przez potencjalnych oferentów o osobie reprezentującej 4) Wzór Umowy o Poufności i Zakazie Ujawniania Informacji

 

Załączniki