OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 t.j.), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 19 sierpnia 2022 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133, Regon 492841416, NIP 735-249-71-96 – reprezentowanego przez Pełnomocnika, wydana została decyzja znak: OS.I.7222.8.1.2022.RD, wprowadzająca zmiany w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12 stycznia 2016 r. znak: OS-I.7222.53.1.2015.RD (ze zm.), w której udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów tzw. MBP oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, zlokalizowanych w m. Młyny, gmina Radymno.