Nieprawdziwe informacje dotyczące planowanej przez nas budowy zakładu na terenie Podborza obiegły w ciągu ostatnich dni lokalną przestrzeń publiczną. Nie będziemy tam ani przetwarzać, ani składować odpadów!


W Podborzu planujemy budowę hali przeładunkowej dla odpadów komunalnych wraz z budynkiem warsztatu oraz zabudową socjalno-usługowym. Do funkcjonującej już przeładowni odpady komunalne będą dostarczone dostosowanymi do tego celu pojazdami. Rozładunek odbywał się będzie w zamkniętej hali. Wyładunek odpadów i praca w hali prowadzona będą wyłącznie przy zamkniętych drzwiach i przy uruchomionej wentylacji mechanicznej. Pojazdy zarówno przed wjazdem na teren zakładu, jak i przed jego opuszczeniem, będą przejeżdżały przez bezodpływowy brodzik dezynfekcyjny z matą dezynfekcyjną, umieszczony na odcinku drogi pomiędzy wagą a wyjazdem z zakładu. Wszystkie te zabezpieczenia służą ograniczeniu hałasu i emisji, w tym odorowych, poza teren hali przeładunkowej.

 

Na terenie zakładu czasowo magazynowane będą odpady, które nie stanowią źródła substancji odoroczynnych (np. surowce wtórne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Natomiast zmieszane odpady komunalne oraz inne odpady komunalne, zawierające materię organiczną, po przeładunku będą wywożone z terenu zakładu. Ich czasowy pobyt na terenie bazy będzie ograniczony wyłącznie do czasu zapełnienia pojazdu przewożącego je do miejsc ostatecznego przetwarzania. Na terenie zakładu nie będzie prowadzony żaden proces przetwarzania odpadów, prowadzący do zmiany właściwości fizycznych i chemicznych odpadów. Na teren zakładu będą trafiać oraz będą z niego wywożone te same odpady, które powstają w gospodarstwach domowych, i które są odbierane od mieszkańców. 

 

Nieruchomość, którą zakupiła nasza spółka w 2021 r., zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podborze (Uchwała Nr XXVI/222/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 maja 20217 r.) przeznaczona jest pod tereny przemysłowo-usługowe. Przeznaczenie terenu oraz uwarunkowania określone w planie zagospodarowania przestrzennego dopuszczają realizację przedsięwzięć, które zostały zaplanowane. Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje więc uzasadnienie.

 

Oprócz aspektów technologicznych i lokalizacyjnych naszym priorytetem jest ekologia i ochrona środowiska – cały proces przeładunku odpadów będzie więc odbywał się z zachowaniem wszelkich rygorów dotyczących ochrony środowiska. 

Życie odpadów nie kończy się w koszu na śmieci – ono tam dopiero się zaczyna. Z roku na rok wytwarzamy ich coraz więcej. Musimy inwestować w zakłady odbierania, przeładunku i przetwarzania odpadów.