OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 218 ust. 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 t.j. ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2023 poz. 1094 t.j. ze zm.), podaję do publicznej wiadomości: 

 1. Na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133, Regon 492841416, NIP 735-249-71-96, przedłożony
  do tut. Urzędu w dniu 20 października 2023r. (bez znaku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego
  z dn. 17.04.2014r. znak: OS-I.7222.5.3.2013.RD, zmienionej decyzjami z dn. 6.06.2014r. znak: OS.I.7222.6.1.2014.RD, z dnia 5.12.2014r. znak: OS-I.7222.6.7.2014.RD,
  z dn. 12.06.2017r. znak: OS.I.7222.13.1.2017.RD, z dn. 15.04.2019r. znak: OS-I.7222.46.2. 2018.RD., z dn. 14.11.2019r. znak: OS-I.7222.14.4.2019.RD, z dn. 6.07.2020r. znak: OS.I.7222.6.1.2020.RD oraz z dn. 6.07.2021r. znak: OS.I.7222.12.1.2021.RD, w której udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w m. Młyny, gmina Radymno, z wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Wniosek dotyczy rozbudowy składowiska odpadów o kwaterę nr VI.

 2. Organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. 

 3. W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia
  23 listopada 2023r. do dnia 22 grudnia 2023r.  wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi
  i wnioski

 4. Dokumenty zostały wyłożone w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 213, w godzinach pracy urzędu.

 5. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: srodowisko@podkarpackie.pl lub przez skrzynkę podawczą e-Puap.

 6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. 

 7. Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone
  w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
  o środowisku i jego ochronie pod numerem 786/2023, prowadzonym przez
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Ochrony Środowiska, Oddział Instrumentów Środowiskowych.