OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021, poz. 1973 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1029)  w związku z tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji z dnia 12.01.2016 r., znak: OS-I.7222.53.1.2015.RD, w której udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji MBP o wydajności nominalnej 104 000Mg/rok części mechanicznej i 64 400 Mg/rok części biologicznej oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ilosci 3 300 Mg/rok zlokalizowanych w m. Młyny, gmina Radymno zamieszczamy w załączeniu ogłoszenie.
 

Oświadczenie – PDF